غرفه ی انتشارات راهنمای سفر در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران:
غرفه ی انتشارات راهنمای سفر در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران: شبستان (سالن ناشران عمومی) - ردیف ۱۶ - شماره ۱۲ بخش کودک - سالن c1 - شماره ۹۳